Õppekava kirjeldus

Täienduskoolitusasutuse nimetus:

Konstellatsiooni ja Teadliku Arengu instituut OÜ

Õppekava

Koolituse liik Täiskasvanute täienduskoolitus
Õppevaldkond 09 Tervis ja heaolu
Õppesuund 092 Heaolu
Õppekavarühm ISCED-F 2013 alusel 0923 Pere- ja abielunõustamine
Õppekava nimetus

Süsteemsed perekonstellatsioonid ja konsulteerimine

Õppeaja kestus  3. aastat
Õppekava maht 526 akadeemilist tundi
Õppekava koostamise alus  

  • Konstellööride õppekavad Euroopas ja naaberriikides
  • TAM nõukoja (Eesti Täiend- ja Alternatiivmeditsiini terapeute ühendav organisatsioon) standard,
  • ANDRAS täiskasvanute koolituse standard.
Õppekeel eesti keel

SISUKORD

1. Eesmärk ja õpiväljundid

2. Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused

3. Õppe kogumaht, selle ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid

4. Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppesisu, õppemeetodid ja -materjalid

5. Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused

6. Väljastavad dokumendid

7. Koolitajate kvalifikatsioon

1. Eesmärk ja õpiväljundid

EESMÄRK:

Konstellatsiooni ja Teadliku Arengu Instituudi tegevuse eesmärgiks on ennetustöö peredega. Instituudis väljaõppe saanud süsteemsed prekonstellöörid aitavad kliente nende peredes toimuvate keeruliste protsesside mõistmisel.

Koolituse lõpuks oskab õpilane iseseisvalt läbi viia perekonstellatsiooni ja saata klienti hilisemal iseseisval liikumisel konsultatsioonides.

ÕPIVÄLJUNDID:

Koolituse lõpuks õppija:

2. Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused

Esimesel õppeaastal saavad sissejuhatavas õppes osaleda kõik soovijad. Teise ja kolmanda aasta õppes osalejad valivad endale sobiva õppe taseme. Õppe tase oleneb varasemast haridustasemest ja individuaalsest vestlusest varasemate kogemuste kohta.

3. Õppe kogumaht, selle ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid

MAHT: 526 akadeemilist tundi, millest on:

ÕPPEKESKKOND: valgusküllane loenguruum

Õppijate arv ühes grupis on maksimaalselt 28 inimest.

ÕPPEVAHENDID: kirjalikud õppematerjalid paberkandjal.

ABIVAHENDID:  plastikust “ ringid”, teraapia nukud. Vajadusel jagatakse õpetaja poolt kui õppeprotsessis on see vajalik.

https://www.konstinst.ee/oppekavad/kirjandus-ja-abivahendid/

4. Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja -materjalid

ÕPPEPROTSESS: Auditoorne ja iseseisev töö, mis tuleb õpilasel sooritada auditoorse õppe vahelisel ajal.

Õppes on 14 kahepäevast moodulit ja 28 harjutuspäeva, mis toimub ühel nädalavahetusel kuus.

ÕPPE SISU:

Õppe ülesehitus ja maht

Õppe sisu ja materjalid

I moodul:

teooria   16 ak/t

praktika 16 ak/t

Sissejuhatus, konstellatsioon kui elustiil, turvaline ruum, mõisted

 

II moodul:     

teooria   16 ak/t

praktika 16 ak/t

Armastuse korra seadused teadlikul ja alateadlikul tasandil, intervjuu.
III moodul:   

teooria   16 ak/t

praktika 16 ak/t

Konstellatsiooni osad ja etapid, töö esmakujundiga. Asendaja reeglid. Intervjuu.
IV moodul:   

teooria   16 ak/t

praktika 16 ak/t

Konstellatsiooni tehnikad. Nihutamine ja põimumine.
V moodul:     

teooria   16 ak/t

praktika 16  ak/t

Laste ja vanemate suhted peres. Laste kasvamine peres.
VI moodul:   

teooria   16 ak/t

praktika 16 ak/t

Psühhoanalüütiline  arenguteooria  ja isiksuse struktuurid.
VII moodul:  

teooria   16 ak/t

praktika 16 ak/t

Sirgumine meheks ja naiseks, dünaamikad. Töö nukkudega.
VIII moodul:

teooria   16 ak/t

praktika 16 ak/t

Pereteraapia alused, Pereteraapiat tutvustav loeng

 

IX moodul:   

teooria   16 ak/t

praktika 16 ak/t

Paarisuhted, mees ja naine, kuidas paarist saab pere.

 

X moodul:     

teooria   16 ak/t

praktika 16 ak/t

Suguvõsa süsteem, sidemed, dünaamikad, suhted suguvõsas.
XI moodul:   

teooria   16 ak/t

praktika 16 ak/t

Töö traumaga, hinge liikumine, autopoeetiline konstellatsioon.
XII moodul:  

teooria   16 ak/t

praktika 16 ak/t

Rasked haigused ja sümptomid ning töö sümptomitega.
XIII moodul:

teooria   16 ak/t

praktika 16 ak/t

Konstellatsioonid ja hüpnoos. Surnud ja nende mõju elavatele. Dünaamikad.

 

XIV moodul:  

teooria   16 ak/t

praktika 16 ak/t

Eriliigilised konstellatsioonid. Konstellatsioonide eritüübid.

Ettevalmistus supervisiooniks.

ÕPPEMEETODID:

Auditoorne õpe 168 ak/t: konstellatsiooni meetodi teooria

Praktika 168 ak/t:  teooria praktiseerimine. Teooria kohta käivate harjutuste tegemine.

Iseseisev töö. Kokku 190 ak/t:

ÕPPEMATERJALIDE LOEND:

https://www.konstinst.ee/oppekavad/kirjandus-ja-abivahendid/

5. Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused

Instituudi lõpetamise tingimuseks on:

  1. Grupisisene supervisioon
  2. Lõpu supervisioon. Hindamiskomisjon koosneb vähemalt 3-st sertifitseeritud tunnustatud konstellöörist.

Hindamismeetod

Hindamiskriteeriumid

Grupisisene supervisioon 24 ak/t Hinnatakse

●       oskust luua avatud ja usaldav kontakt kliendiga,

●     oskust välja selgitada, kas kliendi soov konstellatsiooni teostada on selgelt väljendatud ja arusaadav. Kas see kliendi soov võimaldab teha konstellatsiooni?

●       esmakujundit ja ringküsitlust vastavalt õppematerjalile.

●       õpitud dünaamikate äratundmist ja nende kasutamise oskust.

●       kliendikeskset lähenemist ja kontakti kliendiga kogu konstellatsiooni ajal.

●       lõpplahendust ja seda kas see lahendus vastas kliendi algsele taotlusele.

Supervisiooni edukaks läbimiseks saab õppija kasutada kõiki õppematerjale.

Lõpusupervisioon

24 ak/t

Hindamiskriteeriumid on samad mis varem läbitud grupisiseses supervisioonis.

6. Väljastavad dokumendid

TUNNISTUS, kui õpingute lõpetamise tingimused on täidetud.

Instituudi lõpetamise tingimuseks on:

–           õppes osalemine vähemalt 80%,

–           õppetasu tasumine 100%,

–           kahe supervisiooni edukas läbimine:

  1. Grupisisene supervisioon
  2. Lõpusupervisioon. Hindamiskomisjon koosneb vähemalt 3-st sertifitseeritud tunnustatud konstellöörist.

TÕEND kui õppetulemusi ei saavutataud, supervisioone ei sooritatud või ei läbitud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend vaäljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem, kui pooltes auditoorsetes tundides.

7. Koolitajate kvalifikatsioon

Süsteemse perekonstellööri väljaõppes omandatud haridus ja erialaste teadmiste järjepidev täiendamine.

Konstellöörina praktiseerinud vähemalt 7 aastat.

Praktiline õpetamise kogemus vähemalt 120 akadeemilist tundi.

Instituudi koolitajatega ja nende kvalifikatsioonidega saab tutvuda siin:

https://www.konstinst.ee/opetajad/