Õppeinfo

SISUKORD

1. Koolitusest

2. Õpiväljundid

3.Vastuvõtu ja väljaarvamise tingimused ja kord

4. Õppemaht

5. Õppe sisu ja õppe korraldamine

6. Õppepraktika kord väljaspool Instituuti

7. Õppekeskkonna kirjeldus

8. Õppe maksumus ja kord

9. Instituudi lõpetamise tingimused ja väljastavad dokumendid

1. Koolitusest

Õppes saavad osaleda kõik, kes soovivad rohkem teadmisi konstellatsioonidest ja sellest, milliseid lahendusi konstellatsioonid võimaldavad. Konstellatsioonide õppes õpime tundma süsteemseid seoseid. Õpime neid ära tundma ja nendega toime tulema. Õppe läbimisel saame kolm ühes: teadmised, võimaluse lisa teenimiseks ja oma elu korrastamiseks. Samas tulevane õpilane peab arvestama sellega, et konstellööriks olemine tähendab elukestvat õpet ja pidevat enesetäiendamist. Kogemised tulevad aastate ja praktikaga.

Õpe algab tavaliselt septembris ja koosneb moodulitest ja harjutamise päevadest. Suvepuhkus on juulis ja augustis. Täpsem ülevaade õppe sisust on õppekavades.

Õpet võib läbida kahel võimalikul viisil. Need, kes soovivad ainult teadmisi ja ei pretendeeri konstellatsioonide läbiviimise oskusele, saavad harjutuspäevadel valikuliselt harjutusi teha. Need kes soovivad hiljem teistele toeks olla peavad õppekava läbima täies mahus. See tähendab, et osalema harjutuspäevadel ja külastama konstellatsioone õppekavas etteantud mahu ulatuses.

Õppes arvestame varasemat haridustaset ja käsitleme individuaalselt kõiki võimalusi. Kogu õppemahu läbimisel kantakse õppijate nimed ja lõpetamise aasta Instituudi (KTAI) lõpetanute registrisse:  https://www.konstinst.ee/register/

Pakutava õppekava alusel õpingud juba käivad ja õppimist puudutav tagasiside on hea.

Õppekavaga saab lähemalt tutvuda siin: https://www.konstinst.ee/oppekavad/perekonstellatsioonid-ja-konsulteerimine/

2. Õpiväljundid

Pärast õppeprogrammi omandamist õppe läbinud õpilane teab peresüsteemi alateadlike süsteemseid seoseid ja oskab tunnetada nende mõju klientide igapäevaelule. Oskab läbi viia intervjuu, planeerida konstellatsiooni ja teha ringküsitlust. Oskab teha konstellatsiooni ja konstellatsiooni järeldusi. Oskab hinnata konstellatsiooni tulemuslikkust ja teha kokkuvõtet ning vajadusel anda kliendile soovitusi saavutatud tulemuse hoidmiseks ja oma isiklikku ellu integreerimiseks.

2.1. Intervjuu kliendiga

Õpingute lõpuks õpilane oskab:

teab:

2.2. Teraapia planeerimine

Õpingute lõpuks õpilane oskab:

teab:

2.3. Konstellatsiooni läbiviimine ja tulemuslikkuse hindamine

Õpingute lõpuks õppija oskab:

teab:

3. Vastuvõtu ja väljaarvamise tingimused ja kord

3.1. Vastuvõtutingimused

Enne õppe algust toimub vähemalt 2 kohtumist, õppest huvitatute inimestega. Kohtumistel saab esitada küsimusi ja otsustada õppes osalemist ning positiivse otsuse korral kinnitada oma osalemise soov avalduse vormistamisega.

Sobival ajal viiakse õpilasega läbi intervjuu, et välja selgitada esmased eesmärgid ja ootused. Instituudi seisukohalt on oluline, varasem kokkupuude süsteemsete konstellatsioonidega ja kas tulevane Leping on sobilik koos eetikanõuetega. Veel on oluline kuidas sobib töö inimestega.

Info õppes osalejate kohta avaldatakse Instituudi (KTAI) kodulehel https://www.konstinst.ee/register/

Kui suhtlus KTAI ja õppes osaleja vahel toimub internetiühenduse kaudu, siis on võimalik avaldus vormistada ja saata digitaalselt. Enne õpet on oluline kohtuda vähemalt ühel korral.

Kohtumise päevadel saab täita ka avaldust, mida saab kohapeal.

KTAI õppesse vastuvõtuks on vajalik:

3.2. Instituudist väljaarvamise tingimused

Õpilast võib õppeasutuses välja arvata ja nimekirjas kustutada juhul kui:

3.3. Õpingute katkestamine ja õppekoha taastamine

Õpilasel on võimalik mõjuvatel põhjustel ja ette teatamisel õpinguid katkestada, samuti on õpilasel õppekoha taastamise õigus.

Õpilasel on võimalik õpinguid jätkata hilisema grupiga kui sama või samaväärse õppekava järgi õppiv grupp on soovitud õpingute jätkamise hetkel olemas.

Õppima ennistamise aluseks on õpilase isiklik avaldus ja õppetunnistuse/te olemasolu, mille järgi arvestatakse läbitud õppetunde.

4. Õppemaht

Õpe koosneb:

Õppes on 14 kahepäevast moodulit ja 28 harjutuspäeva, mis toimub ühel nädalavahetusel kuus.

5. Õppe sisu ja õppe korraldamine

Õpingud viiakse läbi Instituudi õppekava alusel.

Koolitusprogramm vastab ANDRAS täiskasvanute koolituse standarditele ja TAM nõukoja (Eesti Täiend- ja Alternatiivmeditsiini terapeute ühendav organisatsioon) poolt nõutavatele standarditele.

Instituudil on õigus mõjuvatel põhjustel teha muudatusi Programmis ja tundide ajakavas, eelnevalt sellest õpilasi teavitades.

Koolitusega seotud materjali ei ole lubatud kopeerida ega levitada. Ainuõigused esineja kõne tekstile, video salvestistele, helisalvestistele, esitlusele ja muudele materjalidele kuuluvad KTAI-le.

Õpe toimub aadressil: Peterburi tee 90F, parempoolne uks, 3 korrus.

Õppepäev algab kell 10.00 ja lõpeb kell 18.00.

Õppepäev on jagatud 4-ks 1,5 tunniseks osaks. Esimene hommiku kohvipaus on 30 minutit, õhtune – 15 minutit. Kohvi, tee ja väikesed suupisted kohvipauside ajaks on organiseeritud korraldaja poolt ja on õppehinna sees.

Lõunapaus on 1-1,5 tundi õpilastega kokkuleppel.

Programm õpetab peresüsteemi alateadlike süsteemseid seoseid ja nende mõju igapäevaelule.

Õppes saavad osaleda kõik, kes soovivad rohkem teadmisi konstellatsioonidest ja sellest, milliseid lahendusi konstellatsioonid võimaldavad. Konstellatsioonide õppes õpime tundma süsteemseid seoseid. Õpime neid ära tundma ja nendega toime tulema. Õppe läbimisel saame kolm ühes: teadmised, võimaluse lisa teenimiseks ja oma elu korrastamiseks. Õppes arvestame varasemat haridustaset ja käsitleme individuaalselt kõiki võimalusi.

Õppe käigus samuti õpitakse kliendi kehakeele lugemist, kuidas tõlgendada kas klient on hetkel pea või hingetasandil, intervjuu läbiviimist, peresüsteemi mustrite ära tundmist, genogrammi koostamist samuti kuidas ära tunda erinevaid psüühika häireid.

Õpilane peab olema valmis selleks, et õpingute käigus võivad välja tulla tema ja tema peresüsteemi süsteemsed sidemed ja hirmutavad peremustrid ning tal on vaja sellega tegeleda, et grupiga samas tempos õppes püsida. Õpe sisaldab teemade avaliku grupisisest arutelu, mis on vajalik täisväärtusliku õppeprotsessi läbiviimiseks. Õpilane ei tohi levitada infot teiste kaasõpilaste kohta, mis on õppeprotsessi käigus avaldunud. Kõik, mis toimub õpperuumis on konfidentsiaalne. Võib jagada oma kogemust, aga nii, et inimene, kellest räägitakse ei ole ära tuntav. Õpilane peab olema valmis igasuguseks tagasisideks ja selleks, et õppeprotsessi eesmärgil arutatakse tema tegemisi ja tema töövõtteid. Praktika ajal annab õpetaja tagasisidet selle kohta mis õnnestus ja ka selle kohta, mida tuleb veel õppida ja arendada hea tulemuse saavutamiseks.

Esimesel õppeaastal on õpilase eesmärgiks korrastada oma peresüsteem edaspidiseks õppeks. Vastasel korral võib tekkida mahajäämus õppes ja edaspidine ei võimalda saavutada 6. taset õppe lõpetamisel. Konstellöörina ei saa tööle hakata enne, kui konstellööri enda peresüsteem on korrastatud. Vastasel juhul võib tulevane konstellöör kahjustada oma klienti.

Õppepäeva jooksul tehakse üks perekonstellatsioon õpilasele. Iga õpilane saab õpingute jooksul vähemalt ühe konstellatsiooni. Õpilane ei pea õppepäeva jooksul teostatud konstellatsiooni eest täiendavalt maksma.

Õpilane on kohustatud austama teiste õpilaste ja õppetegevust läbiviiva organisatsiooni töötajate au ja väärikust, mitte tekitama takistusi teistele õpilastele hariduse omandamisel.

Kui tekib konflikt, siis lahendatakse see teraapia ja eetika põhireegleid kasutades. Üldjuhtudel lahendatakse tekkinud arusaamatused supervisiooni kaudu. Konfliktid õpilaste vahel tuleb avalikustada grupis lahenduste leidmiseks. Keelatud on halvustavate kirjade või sõnumite saatmine ja muul viisil mustamine.

Õpilasel on keelatud iseseisvalt väljale panema peresüsteeme oma isikliku huvi rahuldamiseks või kellegi kompromiteerimiseks. Peresüsteemi väljale paigutamiseks peab olema selle isiku luba, kes kuulub väljale paigutatud peresüsteemi.

Õpilasel on  õigus võtta ühendust õpetajaga õppeprotsessiga seotud küsimustes, saada täielikku ja usaldusväärset teavet oma teadmiste, oskuste, võimete ja pädevuste hindamise ning selle hindamise kriteeriumide kohta.

5.1. Konstellatsioonid ja liigitamine

Konstellatsioon on pereteraapia ja kooselunõustamise valdkonda kuuluv meetod, mis tugineb süsteemsele terviklikule inimese- ja maailmakäsitlusele – inimese keha, mõtted, emotsioonid ja käitumine moodustavad ühtse terviku ning on pidevas omavahelises koosmõjus.

Konstellatsioone on erinevaid ja lähenemisi mitmesuguseid. Konstellatsioone võib nimetada “süsteemseteks paigutusteks”, mis on eesti keeles arusaadavam ja mõistetavam. Konstellatsioonides on paigutused ja süsteemne käsitlus. Sellest lähenemisest võib hiljem tulla ka konstellööride nimetamine süsteemseteks terapeutideks või süsteemseteks konsultantideks.

Info konstellatsioonide teostamise kohta asub kodulehel www.konstellatsioonid.ee ja FB-s konstellatsioonid.ee lehel. Konsulteerimise aja osas palume kokku leppida eraldi.

Liigiti jagunevad konstellatsioonid:

KTAI-s kasutame õppes sellist alaliigitust, et oleks rohkem selgust.

Konstellatsiooni viiakse läbi grupitööna ja konstellatsioonitöös osalevad inimesed, keda nimetatakse asendajateks. Sellises konstellatsioonis on konstellöör, inimene, kes soovib endale konstellatsioonitööd ja teised kohalviibijad, kes vajadusel võivad sellesse konstellatsioonitöösse sattuda, kui neid valib klient teatud rolli täitma tema isikliku töö läbiviimiseks.

Konstellatsiooni viib läbi konstellöör koos kliendiga. Konstellöör (süsteemne terapeut) edastab kliendile informatsiooni läbi selle, kuidas klient paigutab oma süsteemi selleks ettenähtud laual konstellatsiooni nukkude abil. Konstellöör võib kasutada erinevaid abivahendeid, milleks on nukud, süsteemi paigutuse esemed (“ringid”, sussid, toolid, kaardid jne). Siis lisanduvad ka konstellööri varasemad praktikad. Kõik selleks, et kliendile rohkem infot anda tema küsimuse ja süsteemi kohta.

Selle liigi konstellatsiooni valikul on hea, kui klient oskab kirjeldada oma tundeid erinevate paigutuste puhul. Veel tuleb kasuks mineviku hea tundmine. Süsteemselt olulise informatsiooni puudumine ei võimalda individuaalset konstellatsiooni jätkata.

Konstellöör selgitab konstellatsiooni olemust ja seda, milliseid valikuid on kliendil hea teha oma teemaga tegelemiseks, annab soovitusi millist peresüsteemi informatsiooni võib vaja minna hea tulemuse saavutamiseks. Konsulteerimise käigus võib konstellöör kasutada ka erinevaid abivahendeid, esimeste hüpoteeside ja sammude välja selgitamiseks. Seda kõike selleks, et kliendile rohkem informatsiooni anda tema süsteemis võimakile seoste kohta.

6. Õppepraktika kord väljaspool Instituuti

6.1. Peale I õppeaasta lõppu

võib õpilane teha paigutusi, mis on seotud ema ja isa vastuvõtmisega ja oma elu vastuvõtmisega (V-e mooduli harjutuste baasil.) Seda paigutust võib teha neile, kes seda soovivad. Harjutusgruppides kogunevad ainult õppega seotud inimesed ja teevad ainult neid harjutusi, mis on juba olnud õppes.

Peale I õppeaasta lõppu ei ole lubatud läbi viia konstellatsioone.

Kui limneb selline rikkumine (õpilane viib läbi konstellatsioone), siis järgnevad Instituudi poolt vähemalt 2 hoiatust, peale mida võib Instituut lõpetada õppes osalemise Lepingu.

6.2. Peale II õppeaasta lõppu

võib õpilane harjutamise ringides teha konstellatsioone Õppes olnud materjalide ulatuses, peresidemete teemal.  Konstellatsioone võib teha oma tuttavatele nii, et konstellatsiooni viib läbi üks tulevane konstellöör ja teine tulevane konstellöör on toetamas kui selleks peaks vajadust tekkima. Soovituslik on praktiseeriva konstellööri olemasolul sellises harjutusgrupis. Vajadusel annab praktiseeriv konstellöör hilisema ülevaate. Arusaamatuste vältimiseks on hea sellised variandid enne kooskõlastada õpetajaga.

6.3. Peale III õppeaasta algust

võib harjutada konstellatsioone oma väikestes ringides, nii, et konstellatsioone viivad läbi 2 õppes osalevat tulevast konstellööri. Üks põhikonstellöörina ja teine toetav kui selleks peaks vajadust tekkima. Osalejatelt võib küsida osalemistasu. Konstellatsiooni teostamise tasu peab olema varem kokkulepitud vahemikus ja klient ise otsustab kui palju selles vahemikus soovib tasuda. Kui tulevane konstellöör soovib reklaamida oma tegemisi õppe ajal, siis peab reklaamis olema kirjas, et konstellatsioone teostab õpilane.

Eksimuste korral võib Instituut teha 2 hoiatust ja kui vajalik, siis võib instituut vajadusel lõpetada Lepingu.

6.4. Peale III õppeaasta lõppu

Kui õpilane on sooritanud lõpusertifitseerimise, siis võib ta end konstellööriks nimetada, aga siiski on soovitatav vastavalt oma tundele algul tegutseda kahekesi, et välistada kliendile kahju tekitamist. Konstellööriks olemine tähendab elukestvat õpet ja pidevat enesetäiendamist. Kogemised tulevad aastate ja praktikaga.

Kui tulevane konstellöör pole sooritanud lõpu sertifitseerimist, siis pole tal vastavalt konstellööri eetikakoodeksile õigust end konstellööriks nimetada ja ta jääb õpilase staatusesse seni, kuni tal õnnestub sertifitseerimist läbida.

7.Õppekeskkonna kirjeldus

Õppe läbiviimiseks on hea õhutusega suurem valgusküllane turvaline ja hubane ruum, mis soodustab isiklikke protsesse. Ruumis istub grupp ringikujuliselt. Ruumi keskel on vaba ruum harjutamiseks ja konstellatsioonide läbiviimiseks.

8. Õppe maksumus ja kord

Haridusteenuste kogumaksumus kolme aastase õppeperioodi jooksul on .4700€ +20%….

Maksmine toimub moodulite kaupa 1 kord kuus.

Kahepäevase õppe maksumus on 150€, hinnale lisandub käibemaks 20%.

Õppevälistel konstellatsioonidel, konverentsidel, lisakoolitustel osalemise eest tasutakse eraldi. Konstellatsioonides osalemine õpetaja juures maksab 5-10 eurot, (sõltub ruumi asukohast) konstellatsiooni maksumus õpilastele on samuti soodushinnaga 120 eur, hinnale lisandub käibemaks 20%

Haridusteenuse hind võib tõusta kui grupi suurus jääb alla ootuspärast grupi suurust.

Õpilane on kohustatud õigeaegselt  tasuma talle osutatud õppeteenuste eest määratud summas ja viisil, samuti vajadusel esitama seda tasumist tõendavad maksedokumendid.

Õpetaja kohustub osutama õpilase koolitamiseks koolitusteenust täiendõppeprogrammi „Süsteemsed perekonstellatsioonid ja konsulteerimine“ raames.

Erandjuhul, kui õpilane ei saa osaleda kas haiguse või muul arvestataval põhjusel, on tal õigus nõuda kas osalemist samal moodulil teise grupiga või/ja õppepäevade videosalvestust. Videosalvestusi ja muu koolitusega seotud materjali ei ole lubatud levitada.

Selleks, et moodul saaks arvestatud, on tal igal juhul kohustus mooduli eest tasuda. Samuti peab õpilane igal juhul ette teatama, et ta mingil põhjusel osaleda ei saa.

Õpe toimub nädalavahetustel üks kord kuus. Üldiselt on õppest vabad 2 suvekuud.

Õppe ajal tuleb teha isiklike konstellatsioone ja külastada teisi konstellatsioone kogemuste saamiseks ja teadmiste kinnitamiseks. Rahaline kulu on selles osas erinev.

9. Instituudi lõpetamise tingimused ja väljastavad dokumendid

Instituudi lõpetamise tingimuseks on:

  1. Grupisisene supervisioon
  2. Lõpusupervisioon. Komisjon koosneb vähemalt 3-st sertifitseeritud tunnustatud konstellöörist.

Pärast seda, kui õpilane on programmi omandanud ja edukalt läbinud kõik vahe- ja lõppsertifitseerimised, väljastatakse talle Instituudi lõputunnistus/sertifikaat, mis annab õiguse töötada konstellöörina. Lõpetaja saab samuti 5-ks aastaks konstellöör tase 6, väljaarvatud allpool kirjeldatud juhtudel.

Õpilasele, kes ei ole läbinud lõplikku atesteerimist või kes on saanud lõppsertifitseerimisel mitterahuldavad tulemused, samuti see õpilane, kes on osa seminaride tsüklist selgeks saanud ja akadeemilise võlgnevuse tõttu KTAI-st välja arvatud, väljastatakse koolituse läbimise või koolituse perioodi kohta tõend kehtestatud vormis, kus on märgitud läbitud moodulid ja sertifitseerimised.

Õpilane, kellel ei ole vastavat haridust, saab konstellöör tase 5, mis annab talle õiguse kasutada konstellatsiooni meetodit oma elu parandamiseks või töötada koos sertifitseeritud konstellööriga tase 6 või 7.

Kogu õppemahu läbimisel kantakse õppijate nimed, lõpetamise- ja sertifikaadi kehtivuse aasta Instituudi (KTAI) lõpetanute registrisse: https://www.konstinst.ee/register/lopetanute-nimed/

Sertifikaat kehtib 5 aastat. 5 aasta möödumisel tuleb oma teadmised taas tõendada. Vaata täpsemalt: TAM nõukoja lehel.