Õppekvaliteedi tagamine ja hindamine

SISUKORD

1. Õppekavad

2. Koolitajad

3. Õppekeskkond

4. Kliendisuhtlus

5. Dokumendihaldus

6. Tagasiside

7. Õppekvaliteedi ja tulemuslikkuse hindamine

1. Õppekavad

Õppekava on koostatud vastavalt andragoogilistele põhimõtetele ja õigusaktides kehtestatud vorminõuetele.

Koolitusprogramm vastab ANDRAS täiskasvanute koolituse ja TAM nõukoja (Eesti Täiend- ja Alternatiivmeditsiini terapeute ühendav organisatsioon) poolt nõutavatele standarditele.

Õpingud viiakse läbi Instituudi õppekava alusel. Õppe läbiviija jälgib, et oleks tagatud õppe eesmärgipärasus, jälgitud õpiväljundite sisemist kooskõla, õppe mahtu, et kõik õpilased saaks piisavalt õppematerjale.

Instituudi õppe programmi koostaja vaatab regulaarselt õppekava üle ja vajadusel ajakohastab ja täiendab programmi.

Instituudil on õigus mõjuvatel põhjustel teha muudatusi Programmis ja tundide ajakavas, eelnevalt sellest õpilasi teavitades.

Koolitusega seotud materjali ei ole lubatud kopeerida ega levitada. Ainuõigused esineja kõne tekstile, videosalvestistele, helisalvestistele, esitlusele ja muudele materjalidele kuuluvad KTAI-le.

Õppekavadega saate tutvuda siin: https://www.konstinst.ee/oppekavad/

2. Koolitajad

Instituudi õpetajad on aktiivselt tegutsevad ja tunnustatud eesti keelt rääkivad konstellöörid. Nad on läbinud täismahus vastavat konstellööri koolitust ja tegutsenud konstellöörina vähemalt 7 aastat. Õpetajatel on ka täiendav lisaharidus, seetõttu nad saavad pakkuda  mitmekülgset väljaõpet. Samuti nendel on koolitamise läbiviimise kogemus vähemalt 120 ak/t. Nad regulaarselt tegelevad enesearengu- ja täiendamisega konstellatsioonide alal.

Täpsemalt võite lugeda koolitajate kohta: https://www.konstinst.ee/opetajad/

3. Õppekeskkond

Õppe läbiviimiseks on hea õhutusega suurem valgusküllane turvaline ja hubane ruum, mis soodustab isiklikke protsesse. Ruumis istub grupp ringikujuliselt. Ruumi keskel on vaba ruum harjutamiseks ja konstellatsioonide läbiviimiseks.

Õpetaja kasutab õppe läbiviimiseks vajalikku kaasaegset ja asjakohast tehnikat, seadmeid, töövahendeid ja materjale: arvuti, projektor, tahvel jms.

Õpetaja jälgib, et oleks tagatud hea sotsiaalne ja psühholoogiline õpikeskkond, arvestab õpilaste omapäraga. Õpetaja on kohustatud austama õpilaste au ja väärikust.

Kui tekib grupisisene konflikt, siis lahendatakse see teraapia ja eetika põhireegleid kasutades. Üldjuhtudel lahendatakse tekkinud arusaamatused supervisiooni kaudu.

4. Kliendisuhtlus

Suhtlus toimub peamiselt e-maili, messenger-i jms teel. Üldist õppega seotud infot ja infot ürituste kohta jagatakse privaatses Facebook-i grupis, mille liikmed on ainult vastava grupi õpilased, õpetaja ja õpetaja abi.

Õpilasel on  õigus võtta ühendust õpetajaga õppeprotsessiga seotud küsimustes, saada täielikku ja usaldusväärset teavet oma teadmiste, oskuste, võimete ja pädevuste hindamise ning selle hindamise kriteeriumide kohta.

Õpetaja arvestab õpilaste soovidega ja vajadusel täiendab õppematerjali ja õppeprotsessi.

5. Dokumendihaldus

Isikuandmete töötlus toimub vastavalt seadusele. Andmeid ei jagata teistele isikutele. On tagatud õpilaste andmete konfidentsiaalsus- ja andmekaitse.

Kodulehel on olemas õpilaste ja lõpetanute register, kuhu kantakse Instituudi õpilase perekonnanimi ja õppegrupp, lõpetanute sertifikaadi/lõputunnistuse number, samuti lõpetajad saavad jagada ka oma kontakte, kui nad seda ise soovivad.

6. Tagasiside

Selleks, et välja selgitada uusi võimalusi, võimalikke õppe takistusi, õpilaste soove ja vajadusi, pärast iga õppeteema lõpetamist palutakse õpilasel täita õppe tagasiside lehte. Selleks on Instituut koostanud blanketi, mis on algselt olnud ANDRAS-e täiskasvanute koolituse näidisblankett. Tagasiside on jaotatud erinevateks alapunktideks ja on väga põhjalik.

Pärast moodulit vaatab õpetaja tagasiside lehed üle, teeb märkmeid. Vajadusel teeb õppematerjalides parandusi, et edaspidine õpe oleks veel kvaliteetsem.

Enne järgmise mooduli algust õpetaja arutab õpilastega tagasisidet ja õpilaste poolt tehtud ettepanekuid, mida saaks edaspidi õppeprotsessis kasutada.

7. Õppe kvaliteedi ja tulemuslikkuse hindamine

Enne iga õppeaasta algust vaatab õpetaja õppematerjalid ja õppekava üle. Vajadusel teeb korrektuure. Tagasisidest on näha, et õpe on huvitav ja enamus soovib õppes jätkata ka siis, kui on toimunud eluliselt väga olulised sündmused, näiteks lapse sünd, kolimine teise elukohta, abiellumine või mõni raske kaotus. Peale õppemahu läbimist ja supervisiooni sooritamist lõpetajad on aktiivselt konstellööridena tegutsemas. See lubab eeldada, et vajalikud oskused ja kindlustunne on õppe jooksul saavutatud.

Õpetaja arvestab õpilaste ettepanekutega ja soovidega, et iga järgnev koolitus oleks veel kvaliteetsem. Vajadusel korrigeerib õppematerjali.

KTAI õpetajad jälgivad õpilaste tegevust õppe jooksul ja ka pärast õpet. Vajadusel käivad oma õpilaste poolt korraldatud konstellatsioonidel, et õpitulemusi hinnata, nõustavad õpilasi, kui nendel tekib küsimusi.

Tulemuslikkust hinnatakse supervisiooni alusel. Supervisioone viivad läbi nii õpetajad kui ka tunnustatud superviisorid EPKA-st.

Kui õppematerjal osutub liialt raskeks või on täiskasvanud õppija isiklik peresüsteem nii keeruline, et ei võimalda õpet läbida, siis annavad KTAI õpetajad soovitusi järelejõudmiseks ja täiendavate õpete läbimiseks.